Vouchers

Een van de doelstelling van het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht voor de periode 2021-2023 is het bevorderen van de infectiepreventie bij organisaties in de verpleeghuis-, gehandicapten- en thuiszorg. Op basis van de resultaten van een Quick Scan Infectiepreventie kan een instelling uit de regio Utrecht aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk. Deze wordt geboden in de vorm van een voucher ter waarde van een vast bedrag om bijvoorbeeld de kosten van scholing voor medewerkers of ondersteuning door een deskundige infectiepreventie te (helpen) dekken.

Begeleiding Infectiepreventie Commissie

Het zorgnetwerk ziet een goed functionerende, multidisciplinaire, Infectiepreventie Commissie (IPC) als de basis voor het borgen van een goed infectiepreventiebeleid. Het zorgnetwerk wil het opzetten van een Infectiepreventie Commissie, of het verbeteren van het functioneren daarvan, ondersteunen. Daartoe kan het netwerk de inzet van een Deskundige Infectiepreventie deels financieren.

Meer informatie

Infectiepreventie Audit

Het zorgnetwerk stimuleert het uitvoeren van infectiepreventie audits door een (interne of externe) deskundige infectiepreventie. Bij een audit wordt op een zorglocatie een groot aantal hygiëne en infectiepreventieaspecten getoetst aan de hiervoor geldende landelijke richtlijnen en regelgeving. Op basis daarvan kan een verbeterplan opgesteld worden.

Meer informatie

Opleiding en Coaching Infectiepreventie Adviseurs (IPA)

De Infectiepreventie Adviseur (IPA) vormt een schakel tussen de (externe) deskundige infectiepreventie (DI) en de medewerkers van de organisatie. Een IPA beschikt over competenties om medewerkers te motiveren, stimuleren en overtuigen en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de implementatie en verbetering van de naleving van het infectiepreventiebeleid van de instelling. Daarom ondersteunt het zorgnetwerk het opleiden van IPA’s. Door middel van een bijdrage in de kosten van de opleiding en het vergoeden van een coachingstraject aansluitend aan de opleiding om de geleerde theorie binnen de eigen instelling in de praktijk te gaan brengen.

Meer informatie

Basisscholing Infectiepreventie

Het zorgnetwerk stimuleert organisaties om te investeren in kennis over infectiepreventie bij hun medewerkers. Meer kennis hierover op de werkvloer leidt tot betere naleving van infectiepreventiemaatregelen en tot betere zorg voor uw cliënten. We ondersteunen organisaties door middel van een bijdrage in de kosten van een bestaande basisopleiding infectiepreventie of van een maatwerk in-company training.

Meer informatie