Antibiotic Stewardship

Het gaat om juist gebruik van antibiotica met een passende microbiologische diagnostiek met een tijdige en juiste behandeling van infectie en evaluaties. Alle langdurige zorginstellingen hebben jaarlijks een farmacotherapeutisch overleg (FTO) over antibioticagebruik wat kennis en inzicht in antibioticagebruik vergroot en kwaliteit van antibioticagebruik verbetert. Daarnaast is er een kennisplatform om verbeterde en gestandaardiseerde overlegstructuur tussen verpleeghuizen en artsen-microbioloog te bevorderen voor het inwinnen van advies over diagnostiek en behandeling van infectieziekten.

Huisartsen en een ziekenhuis in onze regio hebben mee gedaan met een landelijke pilot studie van het RIVM/CIb. Op 27 juni 2018 bracht het RIVM het evaluatierapport uit van de pilots “Juist Gebruik Antibiotica”. Dit rapport beschrijft de aanleiding, doelstelling, werkwijze en uitkomsten van de pilots die in de periode van maart 2017 tot juni 2018 zijn uitgevoerd. Dit onderzoek werd verricht in opdracht van het Ministerie van VWS in het kader van het programma Aanpak Antibioticaresistentie.

Wij willen samen met het regionale zorgnetwerk GAIN de pilotstudie, gericht op het bevorderen van antibiotic stewardship in de eerste lijn, uitbreiden naar meer huisartsen in de regio’s. Daarvoor is een aanvraag gedaan bij het Ministerie van VWS.  Lees meer