Home » Over het zorgnetwerk » Over het ABR zorgnetwerk

Over het ABR zorgnetwerk

Antibioticaresistentie voorkomen en verspreiding bestrijden

Steeds meer bacteriën zijn ongevoelig voor (resistent tegen) antibiotica. Met als gevolg dat antibioticaresistentie (ABR) wereldwijd de gezondheid bedreigd. In 2015 heeft het ministerie van VWS, in lijn met het Global Action Plan Against Antimicrobial Resistance van de WHO, een meerjarenagenda gepubliceerd. Hierin wordt de aanpak tegen resistente bacteriën beschreven op regionaal, nationaal én internationaal niveau. Onderdeel van het plan van aanpak is het opzetten van tien regionale zorgnetwerken om door regionale samenwerking tussen cure, care en publieke gezondheidszorg antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden. Eén van deze zorgnetwerken is het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht (RZN ABR Utrecht).

Er is gekozen voor een regionale aanpak omdat resistente bacteriën zich verplaatsen via patiënten en zorgprofessionals, waardoor ze over de muren van instellingen heen gaan. Van ziekenhuis naar de thuissituatie of revalidatiekliniek, van de thuissituatie naar verpleeghuis of van verpleeghuis naar ziekenhuis. De meeste patiënten bewegen zich vooral binnen een regio, waardoor regionale samenwerking onmisbaar is voor de landelijke aanpak. Ook kennen de relevante actoren elkaar vaak al op regionaal niveau hetgeen samenwerking vergemakkelijkt.

Organisatiestructuur

Bij de geografische indeling van de ABR zorgnetwerken is de indeling van de ROAZ-regio’s gevolgd. In onze regio valt dit ook samen met de GGD regio Utrecht. In elke regio is de verantwoordelijkheid voor ABR zorgnetwerk bij een (academisch) ziekenhuis belegd. In de regio Utrecht is dit het UMC Utrecht. Daarnaast heeft elk zorgnetwerk een:

 • Stuurgroep met bestuurders uit de relevante domeinen (cure, care en publieke gezondheid)
 • Regionaal Coördinatieteam (RCT) prioriteert, plant en coördineert de activiteiten
 • Netwerkcoördinator
 • Programmabureau ondersteunt op het gebied van coördinatie, project management, communicatie en administratie.

Lees meer over de bij ons zorgnetwerk betrokken personen op de pagina Het Team.

Thema's en taken

De zorgnetwerken ABR hebben conform de beleidsregels de volgende algemene taken. Elke regio geeft zelf invulling aan deze taken door middel van een jaarlijks activiteitenprogramma.

 1. Coördinatie, communicatie en risico's
  • Coördinatie binnen de regio, communicatie activiteiten, onderhoud en uitbouwen van het regionale zorgnetwerk ABR door middel van relatiemanagement
  • Zorgen voor een up-to-date beeld in de regio op het gebied van ABR en infectiepreventie, door het periodiek bijstellen van het regionaal risicoprofiel en beheersplan
 2. Surveillance en het delen van informatie over BRMO
  • Bevorderen van de regionale dekkingsgraad en de doelmatigheid van landelijke surveillance
  • Maken van transmurale werkafspraken over het delen van informatie over BRMO-dragerschap binnen het regionale zorgnetwerk ABR, evenals het stimuleren van de implementatie daarvan door zorgaanbieders
 3. Infectiepreventie
  • Verbeteren van de infectiepreventie en het verminderen van het aantal zorginfecties in de regio
  • Stimuleren en faciliteren dat zorgaanbieders het regionale zorgnetwerk gebruiken voor advies over bestrijdingsmaatregelen bij uitbraken van BRMO, en dat het regionale zorgnetwerk ABR ondersteuning biedt bij te nemen bestrijdingsmaatregelen
 4. Onderwijs en deskundigheidsbevordering
  • Kennisdeling en deskundigheidsbevordering over infectiepreventie en ABR aan zorginstellingen en professionals werkzaam (of in opleiding) in de extramurale en intramurale zorg
 5. Antibiotic Stewardship
  • Bevorderen van juist voorschrijven van antibiotica door zorgaanbieders in de regio, bijvoorbeeld door het stimuleren van het gebruik van spiegelinformatie

Lees meer over onze lopende projecten op de themapagina's Surveillance, Infectiepreventie en Antibiotic Stewardship.