Huisartsen

Huisartsen

De huisartsen in onze regio hebben er voor gekozen om niet met contactpersonen, maar met een klankbordgroep te werken. De Landelijke Huisartsen Vereniging Midden Nederland (LHV-MN) heeft aangegeven op verzoek van deze klankbordgroep regionale verspreiding van informatie te willen verzorgen. NB. Vanwege nieuwe wet-en regelgeving op het gebied van privacy wordt nog bekeken op welke manier u in contact kunt komen met betrokken huisartsen in de regio.

 

Patiënten informatie over antibioticaresistentie of BRMO vindt U op:

https://www.thuisarts.nl/antibiotica/ik-wil-meer-weten-over-antibiotica-en-resistentie

https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-brmo

 

Moeten er aanvullende maatregelen genomen worden bij alle BRMO-positieve personen?

Er moeten alleen aanvullende maatregelen worden genomen wanneer er sprake is van direct zorgcontact met of het reinigen/desinfecteren toilet/wasgelegenheid van een CPE-positieve of -verdachte persoon. Bij personen met andere BRMO’s besproken in deze richtlijn zijn de algemene voorzorgsmaatregelen voldoende.

Dit houdt in dat U beschermingsmiddelen moet gebruiken als er contact is met bloed of ander lichaamsvocht, secreta en excreta, slijmvliezen, niet-intacte huid of materialen die (mogelijk) besmet zijn. Dan worden aanvullende maatregelen geadviseerd zoals handschoenen, gezichtsbeschermers en disposable beschermende kleding.

Zie voor meer informatie de LCI-richtlijn BRMO:

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/brmo

òf de WIP-richtlijn Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) met gedetailleerde informatie (voor ziekenhuizen):

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/staphylococcus-aureus-infecties-inclusief-mrsa

Zie tevens de richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk:

https://www.nhg.org/themas/publicaties/infectiepreventief-handelen-specifieke-situaties-de-praktijk#mrsa

 

Antibioticabeleid bij MRSA/BRMO

Indien U specifieke vragen heeft over het antibioticabeleid bij een patiënt waarbij er sprake is van een BRMO, dan kunt U het beste overleggen met de medisch microbioloog of de internist-infectioloog.

MRSA is het enige multiresistente micro-organisme waarvoor momenteel een eradicatiebehandeling beschikbaar is. Zie hiervoor:

https://www.swab.nl/swab/cms3.nsf/uploads/290B50293C284FAFC12579BF0033ECDF/$FILE/SwabrichtlijnMRSAherziening%2015022012.pdf

Er staat ook enige informatie in de NHG-standaard bacteriele huidinfecties:

https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/bacteriele-huidinfecties

De polikliniek infectie preventie van het UMCU heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van MRSA. Zie hiervoor:

https://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Infectiepreventie

 

Transmurale werkafspraken in de regio

FMCC werkafspraken over BRMO in de regio Amersfoort. Zie hiervoor:

http://www.afsprakenhuisartsenspecialist.nl/werkafspraken

Aanvullende informatie over antibioticaresistentie is te vinden op de website van het RIVM:

https://www.rivm.nl/Overzicht/Antibioticaresistentie

 

Blijf op de hoogte