Financiële compensatie bij een uitbraak

Financiële compensatieregeling en melden van uitbraken BRMO door organisaties voor langdurige ouderenzorg

Beleidsregel BRMO-uitbraak NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in de Beleidsregel kosten BRMO-uitbraak geregeld welke kosten vergoed worden bij een uitbraak van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

Uitbraak

Er moet sprake zijn van een uitbraak van een BRMO die valt onder de richtlijnen van de werkgroep infectiepreventie (WIP). Daarbij is er sprake van een uitbraak als bij twee of meer cliënten met dezelfde BRMO een epidemiologische link aanwezig is. Een arts-microbioloog stelt de uitbraak vast.

Voorwaarden

Instellingen moeten aan enkele voorwaarden voldoen om voor een vergoeding in aanmerking te komen. De uitbraak moet binnen de eerstvolgende maand na ontdekking gemeld worden bij het signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie (SO-ZI/AMR). Vervolgens kan de instelling de kosten die het gevolg zijn van de BRMO-uitbraak gezamenlijk met de Wlz-uitvoerder opnemen in de nacalculatieopgave. De NZa neemt de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen mee in het sluittarief.

Vergoedingen

–            Tot de vergoeding voortvloeiend uit een BRMO-uitbraak worden de volgende werkzaamheden en kosten gerekend:

–            Kosten van medisch-microbiologisch onderzoek naar BRMO ten behoeve van contactonderzoek bij de Wlz-cliënten die bij de uitbraak betrokken zijn zoals beschreven in de WIP-richtlijnen* voor de situatie dat sprake is van een uitbraak en inventarisatiekweken;

–            Kosten van medisch-microbiologisch onderzoek naar BRMO ten behoeve van omgevingsonderzoek;

–            Personeels- en materiële kosten die samenhangen met de einddesinfectie van de kamer waar de bij de uitbraak betrokken Wlz-cliënt verbleef;

–            Een vergoeding voor de kosten als gevolg van verplichte sluiting door de uitbraak van een locatie of deel van de locatie.

* De WIP-richtlijnen staan op rivm.nl/WIP-Richtlijnen

 

Hoe kan ik een uitbraak melden bij het signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties en antimicrobiele resistentie (SO-ZI/AMR)?

Melden kan door middel van het invullen van het meldformulier op de website https://signalen.rivm.nl/so-zi-amr

Een andere manier is om een mail te sturen naar uitbraaksignalering@rivm.nl, dan wordt het meldformulier toegestuurd.

Blijf op de hoogte