Transmurale werkafspraken

We werken aan transmurale werkafspraken in de regio die gaan over wederzijds informeren over dragerschap van BRMO bij patiënten en cliënten die worden overgeplaatst van de ene zorginstelling of -setting naar de andere.

Binnen het huidige zorgstelsel is sprake van intensief patiëntenverkeer.  Het komt regelmatig voor dat een patiënt die drager is van een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO), overgeplaatst wordt naar een andere zorginstelling of naar huis met thuiszorg. Wanneer de zorgverlener en patiënt niet tijdig geïnformeerd worden over dit dragerschap en dus niet tijdig juiste preventieve maatregelen genomen worden, kunnen BRMO zich gemakkelijk verspreiden.

Eén van de doelstellingen van het RZN ABR Utrecht is om samen met de keten van zorgaanbieders in de regio Utrecht de verspreiding van BRMO binnen de regio tegen te gaan. Daarom werken we aan transmurale werkafspraken in de regio, die gaan over het wederzijds informeren over het dragerschap van BRMO bij patiënten en cliënten die worden overgeplaatst van de ene zorginstelling of -setting naar de andere.

Het regionaal BRMO-team, de voorganger van het RZN ABR Utrecht, heeft een Concept Transmurale werkafspraken opgesteld, waarop de contactpersonen van het RZN ABR Utrecht feedback hebben gegeven tijdens de werkconferentie in september 2017. De volgende knelpunten  zijn geïnventariseerd:

  • Het hanteren van verschillende termen voor de aanduiding van dezelfde resistente bacteriën door verschillende zorginstellingen of zorgverleners in communicatie naar patiënt en/of zorgverlener.
  • Trage of onvolledige overdracht van informatie van de ene zorgverlener naar de andere.
  • Onduidelijkheid over de te nemen maatregelen naar aanleiding van een labuitslag.
  • Gebrekkige beschikbaarheid en vindbaarheid van informatie over dragerschap.
  • Onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden van zorgprofessionals met name in gemengde woonzorgvormen.

De werkgroep Transmurale werkafspraken, onder leiding van Leonie Jansen, is bezig om naar aanleiding van de feedback de concept-werkafspraken op een aantal punten te wijzigen. Ook wordt gekeken naar de veranderingen die nodig zijn om implementatie mogelijk te maken. In dat kader zijn inmiddels dan ook de volgende (landelijke) acties uitgezet:

  • Uniforme wijze van vermelden van BRMO in de ontslagbrief en het ontslagbericht aan patiënten.
  • Borgen van informatievoorziening aan de patiënt zelf.
  • Samenwerking met de andere zorgnetwerken in Nederland om ook landelijk uniformiteit te bereiken. in de huidevoorwaarden die nodig zijn voor implementatie binnen de regio. De wijzigingen in het document en aanpassingen in de huidige praktijkvoering, moeten leiden tot een document met werkafspraken die daadwerkelijk te implemeteren zijn binnen de regio.

De wijzigingen in de concept-werkafspraken en aanpassingen in de huidige praktijkvoering moeten leiden tot werkafspraken die daadwerkelijk te implemeteren zijn binnen de regio.

Als je een bijdrage wil leveren aan dit onderwerp of als je vragen hebt mail dan naar rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl

Wij kunnen nog hulp gebruiken in de werkgroep transmurale werkafspraken!

< activiteitenoverzicht

Blijf op de hoogte