Infectiepreventie

Samen met de partners in het netwerk kijken we welke ondersteunende maatregelen op het terrein van infectiepreventie en infectiepreventie audits nodig zijn.

De Regionale Zorgnetwerken ABR hebben als taak om de mate van implementatie van infectiepreventiemaatregelen in de zorginstellingen en bij andere zorgaanbieders inzichtelijk te maken. Daarbij is de opdracht om te streven naar een identieke en reproduceerbare manier van het voeren van audits in de regio.  Op dit moment proberen we met behulp van openbare gegevens van bestaande inventarisaties een beeld te krijgen  van de mate van implementatie van infectiepreventiemaatregelen. Daarnaast draagt ons netwerk bij aan een landelijke werkgroep ‘Audits en scholing verpleeghuizen’

Landelijke werkgroep ‘Audits en scholing verpleeghuizen’

Om de zorgnetwerken te ondersteunen bij de uitvoering van deze taken wordt door een landelijke werkgroep ‘Audits en scholing in verpleeghuizen’ een format voor een regionaal auditplan opgesteld.

Een belangrijk uitgangspunt voor de werkgroep is dat audits nauw samenhangen met scholing. Bij voorkeur wordt er een verbinding gemaakt tussen beide activiteiten. Door het uitvoeren van een audit kan de scholingsbehoefte in een instelling helder gemaakt worden. Ook kunnen audits binnen een instelling ingezet worden als scholingsmethode.

Audits geven op het niveau van de individuele instelling informatie over de aanwezigheid van risico’s en de mate van implementatie van infectiepreventie-maatregelen. Op basis van audits kan vervolgens een verbetertraject worden gestart waar scholing onderdeel van uitmaakt.

Om een audit in een verpleeghuis van effect te laten zijn, is idealiter aan een aantal voorwaarden voldaan:

  • Er is draagvlak bij het management van de instelling voor uitvoering van audits en het treffen van verbetermaatregelen.
  • Er is een deskundige infectiepreventie (DI) beschikbaar die betrokken kan worden bij de uitvoering van audits (zowel de 0-meting als de lerende audits (vervolgaudits).
  • Er is een Plan-Do-Check-Act(PDCA)-cyclus aanwezig binnen de instelling
  • Er is sprake van een heldere rolverdeling binnen de instelling.

Onderwerpen voor de audit zijn o.a.:

  • Algemene voorzorgsmaatregelen
  • Reiniging en desinfectie
  • Stoelgang en urinelozing
  • Opslag
  • BRMO-beleid en uitbraakmanagement

 Auditformat verpleeghuizen

De werkgroep heeft een concept auditplan opgesteld dat op dit moment wordt getoetst en verfijnd. De auditformats van Irisscan (Amphia ziekenhuis) en Iprevent (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis/Radboud UMC) vormen de basis voor dit plan.

Format Regionaal Auditplan verpleeghuizen Regionale zorgnetwerken ABR Juli 2018. Dit format heeft betrekking op de uitvoering van audits in verpleeghuizen.


< activiteitenoverzicht

Blijf op de hoogte