Onze Activiteiten

Transmurale werkafspraken

We werken aan transmurale werkafspraken in de regio die gaan over wederzijds informeren over dragerschap van BRMO bij patiënten en cliënten die worden overgeplaatst van de ene zorginstelling of -setting naar de andere.

> lees verder

Infectiepreventie

Samen met de partners in het netwerk kijken we welke ondersteunende maatregelen op het terrein van infectiepreventie en infectiepreventie audits nodig zijn.

> lees verder

Antibiotic Stewardship`

Het gaat om juist gebruik van antibiotica met een passende microbiologische diagnostiek met een tijdige en juiste behandeling van infectie en evaluaties. Alle langdurige zorginstellingen hebben jaarlijks een farmacotherapeutisch overleg (FTO) over antibioticagebruik wat kennis en inzicht in antibioticagebruik vergroot en kwaliteit van antibioticagebruik verbetert. Daarnaast is er een kennisplatform om verbeterde en gestandaardiseerde overlegstructuur tussen verpleeghuizen en artsen-microbioloog te bevorderen voor het inwinnen van advies over diagnostiek en behandeling van infectieziekten.

> lees verder

Versterken netwerk

Het RZN breidt het netwerk komende jaren uit met nieuwe partners (o.m. gehandicaptenzorg en thuiszorg) en zorgt dat partners in het netwerk elkaar snel en makkelijk kunnen vinden om advies te vragen, kennis te delen en samen te werken. Organisaties en instellingen in de care en cure hebben in het netwerk zichtbare contactpersonen. Ook huisartsen en thuiszorg beschikken over voor hen persoonlijke aanspreekpunten. Samen met de contactpersonen zorgen zij dat netwerkactiviteiten aansluiten op de behoefte en haalbaar zijn.
Het netwerk versterkt bestaande samenwerkingsverbanden en gaat nadrukkelijk uit van afgesproken taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van partners op het terrein van infectiepreventie en antibioticagebruik. Vooral de GGDrU, artsen-microbioloog en infectiologen zijn een vanzelfsprekende vraagbaak voor andere professionals in de regio bij problemen met dragerschap en bij uitbraken.
De huisartsen kunnen een geaccrediteerde jaarlijkse antibioticacursus volgen die hen in staat stelt om hun kennis over ABR, infectiepreventie en BRMO te verbeteren.
De regio beschikt over een risicoanalyse. De zorgkaart wordt voor 80% landelijk geregeld. Partners zijn betrokken bij het up-to-date houden van de risicoanalyse. Jaarlijks bespreekt het netwerk met partners de voortgang van de activiteiten, ook in het licht van de risicoanalyse. De subsidieaanvraag wordt op basis van die bevindingen bijgesteld en de analyse dient als basis voor de subsidieaanvraag voor de volgende periode.
RCT, Stuurgroep en werkgroepen beschikken over een digitale samenwerkingsomgeving en relatiebeheer is gedigitaliseerd.

> lees verder

Surveillance

Het thema surveillance bestaat uit:

1. Regionaal signaleringsoverleg antimicrobiële resistentie met als doel om een forum voor alle partners van het RZN te hebben.
2. Betere detectie van resistentie verspreiding met als doel een snelle herkenning van clustering van resistentie (uitbraken) in ziekenhuizen en andere zorginstellingen.
3. Semi-automatische surveillance zorginfecties met als doel in plaats van handmatig status onderzoek semi-automatische surveillance voor de zorg gerelateerde infecties om door maatregelen het aantal infecties te reduceren.

> lees verder

Blijf op de hoogte