Regionaal Zorgnetwerk An­tibioticaresis­tentie Utrecht

Wij zijn het Regionale Zorgnetwerk Antibioticaresistentie voor de regio Utrecht (RZN ABR Utrecht).  In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn we in 2017 opgericht om regionaal antibioticaresistentie te voorkomen en bestrijden. Het zorgnetwerk is er voor en door professionals in de zorg, die te maken hebben met antibioticaresistentie. Professionals in de huisartsenpraktijk, het ziekenhuis, de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten, de thuiszorg, de publieke gezondheidszorg en de revalidatiezorg. Samen werken wij aan een afname van de antibioticaresistentie in de regio Utrecht.

Onze activiteiten

Regionaal risicoprofiel en beheersplan

We brengen in onze regio de risico’s in kaart op het gebied van ABR, zodat we kunnen bepalen welke maatregelen en welk beleid voor onze regio belangrijk zijn.

Lees verder

BRMO: verspreiding en vóórkomen

We informeren elkaar over het voorkomen van Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) om verspreiding ervan zo effectief mogelijk aan te kunnen pakken.

Lees verder

Prevalentiemetingen

We werken met onze verpleeghuizen mee aan de uitvoering van een landelijk onderzoek om inzicht te krijgen in het vóórkomen van resistente bacteriën in verpleeghuizen.

Lees verder

Transmurale werkafspraken

We werken aan transmurale werkafspraken in de regio die gaan over wederzijds informeren over dragerschap van BRMO bij patiënten en cliënten die worden overgeplaatst van de ene zorginstelling of -setting naar de andere.

Lees verder

Des­kundig­heidsbevor­dering

We faciliteren zo veel mogelijk kennisuitwisseling over bestrijding en preventie van ABR, we brengen de deskundigheidsbevordering in de regio in kaart en we streven naar een regionaal nascholingsplan.

Lees verder

Infectiepreventie: audits en maatregelen

Samen met de partners in het netwerk kijken we welke ondersteunende maatregelen op het terrein van infectiepreventie en infectiepreventie audits nodig zijn.

Lees verder

Antibiotic Stewardship

We ondersteunen antibiotic stewardship in de regio.

Lees verder

Blijf op de hoogte